Kontrollansvarig

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) är huvudregeln att det ska finnas en eller

flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov,

rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en

kontrollansvarig behövs.

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt

okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan

stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

  1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,

  2. små ändringar av en- eller tvåbostadshus,

  3. små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,

  4. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,

  5. att flytta en eller flera enkla byggnader,

  6. byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra

  7. åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,

  8.  åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,

  9.  åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljpleller områdesbestämmelser, och

  10. åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.


Det finns även undantag från kravet på kontrollansvarig för ärenden som avser

anläggningar. I följande fall behövs ingen kontrollansvarig för att anordna,

inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är

hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra

olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en

fastighets behov, som bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än

tre meter, murar och plank.

Parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,

begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller

transformatorstationer.

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan

nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver

Kostnadsfri offert!

Boka tid